Oddz. Chirurgii Ogólnej, Pododdz. Chirurgii Ręki i Chirurgii Replantacyjnej

                        Szpital Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

                              (dawniej) Ośrodek Replantacji Kończyn

                                      Ordynator Dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki

Wytyczne postępowania okołourazowego w ciężkich urazach kończyn ze szczególnym uwzględnieniem amputacji

Faza przedszpitalna:

Miejsce zdarzenia

Faza szpitalna 

Oddział chirurgiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Nie należy kwalifikować chorych z wyłącznie złamaniami kości, uszkodzeniami ścięgien lub mięśni przy zachowanym krążeniu krwi w kończynie. Nie jest z reguły wskazaniem amputacja pojedynczego palca innego niż kciuk.

·         Pobrać kilka próbek krwi chorego (przed podłączeniem r-rów koloidowych) i oznaczyć grupę krwi. Oryginał wyniku grupy i próbówkę z krwią przesłać wraz z chorym. Oznaczoną grupę krwi przekazać drogą radiową, telefoniczną, internetem, także gdy chory jest już w drodze. Przed ekspedycją chorego wykonać komplet urazowy zdjęć RTG, kończyn, klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, w celu wykluczenia towarzyszących obrażeń.

Faza transportu

      Decyzję transportu chorego, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia z ośrodka replantacyjnego podejmuje lekarz oddziału chirurgicznego lub SOR i ponosi za nią odpowiedzialność, za dopuszczenie pacjenta do transportu i przebieg transportu odpowiedzialność ponosi lekarz transportujący.

·         Transportować do ośrodka replantacyjnego można chorego wyłącznie w stanie ogólnym dobrym, pod opieką lekarza, który na bieżąco monitoruje stan chorego, ma możliwość kontynuacji postępowania przeciwwstrząsowego, w razie pogorszenia stanu pacjenta zdecyduje o przerwaniu transportu i odstawieniu chorego do najbliższego oddziału chirurgicznego.

·         Podczas transportu należy kontrolować hipotermię kończyny, temperaturę cieczy chłodzącej, posiadać zapas kostek lodu i w miarę wytapiania uzupełniać je.

·         Jeżeli utrzymywana jest staza, kontrolować ciśnienie i czas trwania niedokrwienia (maks. 1,5 godz. ciągłej stazy ), przy dłuższym transporcie puszczać krążenie i ponownie zaciskać. Preferować opatrunek miejscowy uciskowy.

·         Wraz z chorym dostarczyć kartę informacyjną, RTG, dokumentację informującą o podanych lekach i płynach z zaznaczeniem dawek i czasu podania, ew. grupę krwi.

Oddział Chirurgii Ręki (dawniej Ośrodek Replantacji Kończyn) w Trzebnicy /  Wrocławia pełni całodobowy dyżur replantacyjny dla terenu całej Polski

nr. tel.  (071) 312-12-36 / 312-06-08 / 312-09-13 / 312-09-20 / 312-09-46 / 312-09-58 / 312-01-25  fax. 312-14-98 
internet www.szpital-trzebnica.pl
 

 Na podstawie wytycznych Prof. dr R. Kocięby i dr hab. J. Jabłeckiego, opracował A.Domanasiewicz