Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału

Dyrektor szpitala powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Edward Puchała podpisał na początku lutego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału”. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 miliony 661 tysięcy zł, wartość dofinansowania to kwota 3 919 906,75 zł.

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej szpital będzie mógł rozbudować i doposażyć w nowoczesny sprzęt Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki temu polepszą się warunki świadczenia usług zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia. Poza tym planowane jest dobudowanie parterowej sfery wejścia szpitalnego i wjazdu oraz przebudowa całego szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział ten wyposażony zostanie w specjalistyczny sprzęt ratujący życie m.in. aparat rentgenowski, gastrofiberoskop, kolonoskop czy komorę hiperbaryczną.

Po prawie dwuletnim oczekiwaniu na informacje o dofinansowaniu projektu (przypominam iż projekt był na liście rezerwowej) w końcu można rozpocząć prace nad rozbudową oddziału– mówi dyr. Edward Puchała. Planowany termin realizacji projektu to luty 2011 – marzec 2012. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tego projektu m.in. swoim pracownikom oraz projektantowi. Wniosek przygotowaliśmy sami, teraz już dzięki panu Staroście Robertowi Adachowi przy pomocy pracowników powiatu postaramy się go dobrze zrealizować i rozliczyć.

Projekt Nr WND-POIS.12.01.00-00-225/08 pn.: „Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału” w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-225/08-00 z dnia 02.02.2011 r. Ogólny koszt inwestycji 4.661.655 zł, w tym koszty kwalifikowalne 4.611.655 zł oraz koszty niekwalifikowalne 50.000 zł.


Źródła finansowania:
a/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% tj. kwota 3.919.906,75 zł
b/ wkład własny beneficjenta – środki własne Szpitala – 15% tj. kwota 691.748,25 zł /w tym dotacja organu założycielskiego 461.165 zł/

Przedmiotem w/w projektu inwestycyjnego była rozbudowa i remont oraz doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55. Zrealizowana inwestycja ma na celu dostosowanie Oddziału do obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55 poz. 365) oraz polepszenia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Harmonogram realizacji projektu:

L.p Wyszczególnienie Koszt w zł Początek prac Koniec prac
1 Prace przygotowawcze do realizacji
projektu
80 000,00 01-11-2008 31-07-2011
2 Wyłonienie wykonawcy do rozbudowy
i remontu SOR
25 000,00 28-02-2011 31-12-2011
3 Realizacja rozbudowy i remontu SOR 2 002 425,00 01-08-2011 31-08-2012
4 Wyłonienie wykonawcy zakupu sprzętu
i aparatury medycznej
5 000,00 28-02-2011 31-01-2012
5 Zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 499 230,00 15-11-2011 30-06-2012
6 Koszty niekwalifikowalne 50 000,00 01-01-2011 31-08-2012
RAZEM 4 661 655,00

Szpital Trzebnicki po II wojnie światowej mieścił się w budynkach klasztornych Sióstr Boromeuszek, który jest obiektem zabytkowym i nie był dostosowany do potrzeb działania Szpitala. Dekapitalizacja stanu technicznego budynku spowodowała, iż na szczeblu centralnym podjęto decyzje o budowie nowego kompleksu Szpitalnego. I etapem była adaptacja Motelu Trzebnickiego do potrzeb Ośrodka Replantacji Kończyn. Ówcześnie był to jeden na nowocześniejszych Szpitali na Dolnym Śląsku. W Ośrodku otworzono Oddział Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej, OIOM z Blokiem Operacyjnym. Zaplecze to było wykorzystywane do pełnienia ostrych dyżurów chirurgicznych.

Obecnie część chirurgiczno-urazowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się w budynku po byłym Ośrodku Replantacji Kończyn, który został oddany do użytkowania w roku 1993. Od tamtego okresu w budynku nie przeprowadzono żadnych inwestycji tylko bieżące remonty typu odświeżanie ścian.

W skład SOR wchodzą obszary segregacji, obszary dekontaminacji, obszary resuscytacyjno-zabiegowe z możliwością wykonania reanimacji i nagłych zabiegów ratujących życie i zakładania opatrunków unieruchamiających gipsowych, obszar resuscytacyjno- zabiegowy C w standardzie sali operacyjnej z 2 stołami operacyjnymi, (w razie wydarzeń o charakterze masowym istnieje stała możliwość wykorzystania kolejnych 2 sal operacyjnych i uruchomienia równolegle 3 zespołów zabiegowych), obszary konsultacyjne, pokoje badań dorosłych, dzieci, pracownia RTG (w godz. od 7 do14 dwie pracownie rtg), pracownia ekg, usg i endoskopii ostrodyżurowej wyposażona w gastroskop, sigmoidoskop i rektoskop. Pacjenci w ramach SOR mogą być obserwowani, diagnozowani i leczeni w 4 pokojach obserwacji z możliwością hospitalizacji 4 pacjentów chirurgicznych bądź urazowych, 2 dorosłych pacjentów internistycznych i 1 dziecka. SOR dysponuje 2 łóżkami intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia oddechu zastępczego.

Ponadto wymogi w latach dziewięćdziesiątych dla jednostek służby zdrowia znacznie się różniły od wymogów obowiązujących na dzień dzisiejszy. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały znaczne podniesienie wymogów dla tego typu jednostek.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest organizowany na bazie izby przyjęć szpitala. Zaprojektowano parterową dobudowę mieszczącą strefę wejścia i wjazdu oraz pomieszczenia ratunkowej izby przyjęć oraz częściowo zabudowę patio na potrzeby pokoju obserwacji chorych. Pozostałe zmiany dotyczyły istniejących pomieszczeń dzisiejszego SOR-u. Od strony głównego wjazdu na teren Szpitala zaprojektowano część wejścia do SOR oraz wjazd dla dwóch karetek. Obszar segregacji sąsiaduje z pokojem lekarza dyżurnego, pokojem rejestracji oraz izbą przyjęć. Na potrzeby pacjentów powstała poczekalnia oraz toalety dla kobiet i mężczyzn. Toaleta dla kobiet została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Z poczekalni dostępny jest pokój konsultacyjny, pokój rejestracji oraz obszar segregacji. Obszar obserwacji został podzielony na dwa pomieszczenia: pokój obserwacji na trzy stanowiska w dobudowanej części w dawnym patio oraz stanowisko obserwacji dla jednej osoby w pokoju, który w razie potrzeby może zostać wykorzystany jako izolatka. Pokój obserwacji jest dostępny z korytarza wewnątrzszpitalnego. Przez istniejącą łazienkę przyjęć (stanowisko dekontaminacji) z pokoju obserwacji można będzie przetransportować chorego bezpośrednio na obszar resuscytacyjno-zabiegowy lub na blok operacyjny. Przy pokoju obserwacji zaprojektowano toaletę. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy zajmuje istniejące dwa pomieszczenia: pokój zabiegowy i pokój zabiegowy z gipsownią. Będzie również dodatkowe stanowisko opatrunkowe z możliwością zakładania opatrunków gipsowych.