• 30 WRZ 22

    Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako Wnioskodawca (tj. podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach konkursu nr ABM/2022/3 pn. Badania head-to-head- w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych pod roboczym tytułem „Wykorzystanie współczesnych, dostępnych metod małoinwazyjnego leczenia pacjentów z prowadzącą do inwalidztwa chorobą degeneracyjno-zapalną nadgarstka”, ogłasza otwarty nabór Konsorcjantów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dla projektów badawczych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wyłonionych w drodze konkursu.

    Dokumenty do pobrania:

    Zapytanie ofertowe

    Zał. 1 – formularz oferty