Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą staranności przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
  • W sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej , opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących.
  • W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie (podobnie położna i pielęgniarka).
  • Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
  • Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Podobnie lekarza specjalisty – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarza dentysty – w ramach leczenia stomatologicznego w poradniach, które mają podpisaną umowę z NFZ. W ramach leczenia szpitalnego, pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala posiadającego umowę z NFZ na terenie całego kraju.
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy i o osobach udzielających tych świadczeń. Ma prawo do zrozumiałej i przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, o konsekwencjach ich zastosowania lub zaniechania.
  • Pacjent (także małoletni, który ukończył 16 lat) ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Jeżeli nie ukończył 16 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody – prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy (w przypadku jego braku – opiekun faktyczny). Pacjent ma również prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki o podwyższonym ryzyku, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
  • Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniu, badaniach i ich wynikach. Pacjent ma prawo wskazać osobę, której informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
  • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub epidemiologicznych), do godnego umierania.
  • Pacjent ma prawo do dostępu do informacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii lub orzeczenia pacjenta, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta (do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjent w terminie 30 dni od dnia wydania opinii lub orzeczenia).
  • Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo odmowy takiego kontaktu.
  • Pacjent ma prawo do bezpłatnego przekazania rzeczy wartościowych do depozytu szpitalnego.
  • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Jeżeli zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji powyższego prawa, może obciążyć nimi pacjenta.
  • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W przypadku pogorszeni się stanu zdrowia pacjenta, za kład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
  • Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjent a zostały naruszone może złożyć skargę do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie kierownika placówki lub złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej, skargę składa się do Rzecznika Odpowiedzialności  Zawodowej działającego przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej (Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych).

Źródło: www.bip.powiat.trzebnica.pl
Vademecum Pacjenta: pobierz plik PDF

Obowiązki pacjenta wynikają z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz regulaminów oddziałowych.

  • Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do NFZ członków rodziny, którzy uzyskają po zgłoszeniu prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Ubezpieczony ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego obowiązany jest podać w rejestracji swój numer PESEL, potwierdzić tożsamość dokumentem(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń (w przypadku, gdy system eWUŚ negatywnie zweryfikuje prawo do świadczeń) . W nagłych przypadkach dokument może być przedstawiony w okresie nie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. W przypadku niezastosowania się do tych przepisów pacjent poniesie koszty udzielenia świadczenia.
  • Spis dokumentów, którymi pacjent posiadający prawo do leczenia na podstawie polskich przepisów prawa może potwierdzić swoje aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
   • Karta Polaka – tylko w stanach nagłych!
   • inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury;
   • dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV);
   • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
   • legitymacja rencisty/emeryta;
   • legitymacja ubezpieczeniowa;
   • imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA;
   • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń;
   • zgłoszenie  do ubezpieczenia;
  • Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej i opieki nad przewlekle chorymi. Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia życia.
  • W przypadku gdy pacjent znajduje się na liście oczekujących na udzielenie świadczenia i nie może stawić się w poradni lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę. Również gdy stan zdrowia pacjenta wskazuje na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, zawiadamia świadczeniodawcę. Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu, zostaje skreślony z listy. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.
  • Pacjent przebywający w szpitalu zobowiązany jest zastosować się do regulaminu oddziału, na którym przebywa, a który dostępny jest na tablicach informacyjnych.

  [/vc_column_text]

  Świadczeniodawca to np. lekarz, pielęgniarka, położna, szpital, gabinet stomatologiczny, gabinet fizykoterapii, który udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.
  Do podstawowych obowiązków świadczeniodawcy należą:

   • Opieka i udzielanie pomocy medycznej pacjentom zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
   • Wykonywanie świadczeń przez uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje osoby.
   • Przyjmowanie pacjentów w pomieszczeniach wyposażonych atestowany, posiadający certyfikaty, odpowiadający określonym standardom sprzęt medyczny.
   • Przyjmowanie pacjentów w ustalonym, możliwie najkrótszym terminie.
   • Przestrzeganie praw pacjenta.
   • Rejestracja pacjentów.

  Źródło: www.bip.powiat.trzebnica.pl
  Vademecum Pacjenta: pobierz plik PDF

  Prawo dostępu do dokumentacji medycznej:

  1. Pacjent może zawnioskować o udostępnienie mu dokumentacji medycznej. przykładowe wnioski dostępne są w Dziale Organizacji i Statystyki Medycznej oraz na stronie internetowej Szpitala (poniżej tekstu lub w zakładce "materiały do pobrania".

  2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta może zawnioskować o udostępnienie mu dokumentacji medycznej, posługując się dokumentem potwierdzającym tożsamość:

  a) rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,

  b) opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.);

  3. Osoba upoważniona przez pacjenta może zawnioskować o udostępnienie mu dokumentacji medycznej, posługując się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  4. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mogą zawnioskować o udostępnienie im dokumentacji medycznej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

  5. Organy władzy publicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

  6. Minister właściwy do spraw zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokuratura, lekarze sądowi i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.

  7. Uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

  8. Organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  9. Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

  10. Zakłady ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

  11. Lekarze, pielęgniarki lub położne, w celu wdrożenia prawidłowego leczenia oraz w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

  12. Szkoły wyższe lub jednostki badawczo-rozwojowe do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

   

  Formy udostępniania dokumentacji:

  1. Poprzez wgląd w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:

  a) w Dziale Organizacji i Statystyki Medycznej w obecności pracownika działu,

  b) w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki, lub osoby przez niego upoważnionej.

  2. Poprzez sporządzenie:

  a) wyciągów, odpisów (kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”), notatek lub

  b) kopii.

  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Przed wydaniem oryginału dokumentacji należy wykonać jej kopię, która pozostaje w archiwum.

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Uzyskanie wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, „Wniosek o wgląd do dokumentacji medycznej” (przykładowy wzór - załącznik nr 3);

  2. Umożliwienie wglądu należy ustalić w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Działu Organizacji i Statystyki Medycznej (tel. 71 312-09-20 wew.132).

  3. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, wnioskuje o dokumentacje medyczną z pomocą „Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej” (przykładowy wzór - załącznik nr 1).

  4. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Szpitala, należy złożyć dodatkowo upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej (załącznik nr 2);

  5. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Dziele Organizacji i Statystyki Medycznej w godz. 8:00 – 14:00 lub przesłać na adres Szpitala oraz mailowo na adres: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

  6. Wydanie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki.

  7. Odbiór osobisty kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w godz. 08:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Dziale Organizacji i Statystyki Medycznej.

  8. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, a wniosek powinien być dołączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

  9. Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres (jeśli wniosek złożony został osobiście lub pisemnie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta). Opłata za kserokopie dokumentacji medycznej oraz opłata z tytułu kosztów przesyłki wskazana jest w fakturze, płatnej w terminie 14 dni (list polecony). Faktura przesyłana jest wraz z dokumentacją. PIERWSZE UDOSTĘPNIENIE DANEGO ZAKRESY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ JEST BEZPŁATNE.

  10. Dokumentacja wysyłana pocztą jest zapakowana w dwie koperty. Koperta wewnętrzna jest opatrzona napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”, w kopercie zewnętrznej znajduje się faktura za wykonanie kserokopii.

  Zasady odpłatności za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej.

  1. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy pobiera opłatę w następującej wysokości:

  a) jedna strona wyciągu lub odpisu (kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”) dokumentacji medycznej: 12,96 zł

  b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej: 00,45 zł

  c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych: 2,59 zł

  2. Szpital nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

  a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

  b) Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  c) Wojewódzkiej Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

  3. Przy osobistym odbiorze kopii dokumentacji medycznej, opłatę należy uregulować w Kasie Szpitala w godzinach 8:00 – 14:00. Na żądanie wnioskodawcy kasa Szpitala wystawia fakturę.

  Przechowywanie dokumentacji medycznej

  1. Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

  b) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata,

  c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

  d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

  e) 30 lat od dnia jej sporządzenia w przypadku leczenia krwią i jej składnikami.

  2. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona może zwrócić się z prośbą do Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy o wydanie oryginału historii choroby dopiero po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej, lecz nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2022.1876).

  Załączniki :

  Załącznik 1 - wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

  Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

  Załącznik 2 - upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

  Upoważnienie do wydania dokumentacji

  Załącznik 3 - wniosek o wgląd do dokumentacji

  Wniosek o wgląd do dokumentacji

  INFORMACJE DLA RODZIN I OSÓB BLISKICH PACJENTÓW ZMARŁYCH
  W SZPITALU IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ
  W TRZEBNICY

  Prosimy przyjąć od Dyrekcji i pracowników Szpitala najszczersze wyrazy współczucia.
  Rozumiemy ból i ciężką sytuację, w jakiej znaleźli się Państwo po śmierci bliskiej osoby.

  Zdajemy sobie sprawę, że są to dla Państwa bardzo trudne chwile, niemniej jednak chcielibyśmy przybliżyć obowiązki Szpitala, jak również Państwa uprawnienia związane z zaistniałą sytuacją.

  • Stwierdzenie zgonu

  W przypadku śmierci pacjenta obowiązkiem personelu medycznego danego oddziału, w którym śmierć nastąpiła jest:
  - bezzwłoczne zawiadomienie o śmierci pacjenta wskazanej osoby lub instytucji,
  - wystawienie karty zgonu,
  - wykonanie toalety pośmiertnej,
  - spisanie i zabezpieczenie wszystkich przedmiotów i dokumentów należących do zmarłego pacjenta.
  Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza na podstawie badania stwierdzającego zgon pacjenta i jego przyczynę. Jest ona niezbędna do sporządzenia aktu zgonu oraz pochowania zmarłej osoby.

  • Sekcja zwłok

  Zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji w przypadkach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  Jednym z powodów wykonywania sekcji jest zgon mający miejsce w szpitalu przed upływem 12 godzin od przyjęcia. Odstąpienie od sekcji może nastąpić na wniosek przedstawiciela ustawowego tej osoby lub w sytuacji, gdy sprzeciw został wyrażony za życia pacjenta. Zarówno decyzję o wykonaniu, jak i zaniechaniu sekcji zwłok podejmuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa na wniosek właściwego Kierownika Oddziału. Musi ona zostać odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta z odpowiednim uzasadnieniem.
  Sekcja zwłok wykonywana jest obligatoryjnie w następujących przypadkach:
  - jeżeli zachodzi podejrzenie, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa,
  - gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
  - powzięcia podejrzenia albo rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

  • Odbiór zwłok

  Osoba zmarła może zostać zabrana z oddziału do chłodni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu. Jeśli rodzina nie wskaże firmy pogrzebowej, która odbierze zmarłego, ciało zostanie przetransportowane do chłodni firmy pogrzebowej, która posiada stosowną umowę ze Szpitalem.
  Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni na koszt Szpitala nie dłużej niż 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

  • Zakład Pogrzebowy

  Większość osób organizując pogrzeb, korzysta z usług zakładu pogrzebowego. Informacje o zakładach pogrzebowych rodzina zmarłego może uzyskać w informatorach poza szpitalnych. Zabrania się pracownikom Szpitala i osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych dla Szpitala powiadamiania i udzielania informacji o zgonach firmom pogrzebowym.
  Wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby i jest niezależny od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewożeniem ciała zmarłego do chłodni.

  Jeżeli uważacie Państwo, że Wasze prawa we wskazanym zakresie zostały naruszone prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta działającym w Szpitalu (biuro mieści się w pokoju nr 1, na parterze budynku Administracji i Chirurgii).

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  Dominika Rydzewska
  ul. Prusicka 53-55, pok. 1
  55-100 Trzebnica
  tel. 71 312 09 20 wew. 259 lub 537 609 199
  e-mail: d.rydzewska@szpital-trzebnica.pl

  Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

  ul. Joannitów 6
  50-525 Wrocław
  tel. 71 797 91 00
  infolinia: 71 194 88
  www.nfz-wroclaw.pl

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  ul. Płocka 11/13
  01-231 Warszawa
  tel.: (22) 532 - 82 - 50
  fax.: (22) 532 - 82 - 30
  bezpłatna infolinia: 0 800 190 590
  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  www.rpp.gov.pl

  Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala

  ul. Grójecka 186
  02-390 Warszawa
  tel. 22 572 60 42
  e-mail: infolinia@nfz.gov.pl
  www.nfz.gov.pl

  Jeśli poszukujesz informacji na temat:

   • świadczeń opieki zdrowotnej
   • transporcie sanitarnym
   • ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
   • leczeniu uzdrowiskowym
   • rehabilitacji
   • leczeniu szpitalnym
   • opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień
   • opiece stomatologicznej
   • recept i leków
   • Europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego

  Koniecznie zapoznaj się z Vademecum Pacjenta: pobierz plik PDF