Pacjent może zostać przyjęty do szpitala w trybie planowym lub w trybie nagłym.

1. Przyjęcie w trybie nagłym:

 • Przyjęcie odbywa się bez skierowania, na podstawie skierowania (wystawionego np. przez lekarza rodzinnego lub lekarza nocnego POZ) lub po przywiezieniu pacjenta przez zespół Pogotowia Ratunkowego.
 • Data i godzina przyjęcia do szpitala nie są wcześniej ustalane.
 • Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym zawsze podejmuje lekarz szpitala, na podstawie oceny stanu pacjenta.
 • Pacjent lub opiekun prawny pacjenta (w przypadku dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej) musi wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie do szpitala.
 • Jeżeli wbrew zaleceniu lekarza, pacjent nie wyraża zgody na przyjęcie do szpitala, podpisuje on stosowne oświadczenie.

2. Przyjęcie w trybie planowym:

 • Po otrzymaniu skierowania do szpitala (np. od lekarza rodzinnego), pacjent powinien skontaktować się z Oddziałem , do którego został skierowany.
 • W przypadku Oddziałów Rehabilitacji, konieczne jest by skierowanie było wystawione przez lekarza specjalistę: ortopedę, reumatologa, neurologa, neurochirurga lub specjalistę rehabilitacji (przyjęcie do Oddziału Rehabilitacyjnego lub Oddziału Rehabilitacji Dziennej).
 • Zostają wówczas ustalone: dzień, godzina i miejsce przyjęcia.
 • Może okazać się konieczne wcześniejsze zgłoszenie się na konsultację.
 • W wyznaczonym terminie pacjent zgłasza się do szpitala ze skierowaniem oraz innymi dokumentami.
 • Przy planowym przyjęciu do szpitala należy mieć na uwadze aby rzeczy wartościowe takie jak biżuteria czy inne przedmioty wartościowe pozostawić w domu.

Pacjent zgłaszający się do szpitala powinien wziąć ze sobą następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, w którym znajduje się numer PESEL,
 2. Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza
  • Jeśli termin przyjęcia został wcześniej ustalony, w dolnej części skierowania powinna widnieć adnotacja wraz z podpisem osoby ustalającej termin przyjęcia.
  • W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, skierowanie do szpitala nie jest konieczne.
  • Na skierowaniu do szpitala powinny widnieć czytelnie umieszczone dane: imię, nazwisko, PESEL, adres pacjenta, rozpoznanie z jakim pacjent jest kierowany do szpitala, imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, REGON jednostki kierującej, data).
  • Jak długo ważne jest skierowanie do szpitala? Skierowanie jest ważne dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowują one swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu porady lub przyjęcia pacjenta do szpitala. Wyjątek: skierowanie na rehabilitację leczniczą traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 3. Całą dokumentację medyczna, jaką pacjent posiada (wypisy ze szpitali, karty porad specjalistycznych, zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań TK i MR, wyniki badań laboratoryjnych itp.).
 4. W przypadku dzieci:
  • dowód osobisty rodzica;
  • jeśli rodzic nosi inne nazwisko niż dziecko, powinien wziąć także akt urodzenia dziecka;
  • książeczkę zdrowia dziecka.
 5. W przypadku pacjentów posiadających szczególne uprawnienia, niezbędny jest także dokument to potwierdzający, np. legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich itd. (więcej informacji o szczególnych uprawnieniach na stronie NFZ)
 1. Opisane niezbędne dokumenty (dowód osobisty, skierowanie do szpiatala, dokumentację medyczną itp.).
 2. Obuwie zmienne.
 3. Bieliznę osobistą.
 4. Wygodną odzież (pidżama, dres, szlafrok).
 5. Podstawowe kosmetyki.
 6. Kubek i sztućce.
 7. Wodę do picia.
 8. Wskazane jest także zabranie zapasu przyjmowanych przewlekle leków. Może okazać się bowiem, że w dniu przyjęcia szpital nie będzie dysponował określonym lekiem. Czas sprowadzenia leku to zwykle kilka dni, a w większości przypadków nie należy przerywać terapii.

W przypadku dzieci, nad którymi podczas hospitalizacji opiekę sprawuje rodzic, powinien on zaopatrzyć się także w żywność dla siebie (możliwe jest również wykupienie wyżywienia w Oddziale).

 • Nigdy nie można przewidzieć z całkowitą pewnością, jaka będzie długość pobytu w szpitalu. Czas ten zależy przede wszystkim od stanu pacjenta, wyników badań, gojenia się ran pooperacyjnych, postępów leczenia itp.
 • Każdy pacjent zostaje wypisany ze szpitala wyłącznie wtedy, kiedy leczenie zostało zakończone lub możliwe jest kontynuowanie leczenia w warunkach ambulatoryjnych (w domu pacjenta, ewentualne zastrzyki/ opatrunki może wykonywać personel POZ, do którego należy pacjent).
 • O terminie zakończenia hospitalizacji decyduje lekarz oddziału, w którym przebywa pacjent.
 • Na podstawie  art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, pacjent może zostać wypisany na własne żądanie. W takiej sytuacji, lekarz informuje  pacjenta o możliwych następstwach zaniechania dalszego leczenia szpitalnego.
 • Wypis może nastąpić również w przypadku, kiedy pacjent w sposób rażący narusza porządek i zasady panujące w placówce, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.
 • W szpitalu znajduje się sklepik-bar, w którym można zakupić napoje, przekąski, gorące posiłki oraz podstawowe artykuły higieniczne.
 • Na terenie szpitala są również automaty, w których zakupić można napoje i przekąski
 • Darmowy Internet dla pacjentów

HOT SPOT – darmowy punkt dostępu do Internetu

Pacjent może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego
urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej.

Dostęp jest możliwy w holu na parterze, w budynku głównym Szpitala.

Logowanie do sieci bezprzewodowej odbywa się poprzez podanie hasła zabezpieczającego. Hasło to można uzyskać w punkcie informacyjnym.

Przed połączeniem z darmową siecią WiFi należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z punktu dostępu do Internetu – Hot Spot.

REGULAMIN HOTSPOT 1REGULAMIN HOTSPOT 2

Pacjenci przebywający w szpitalu, mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Indywidualną posługę duszpasterską sprawuje w szpitalu kapelan
ks. dr Stanisław Ożóg wyznania rzymskokatolickiego.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej współpracuje z następującymi kościołami/związkami wyznaniowymi:

 1. Kościół Rzymsko – Katolicki : Ks. dr Stanisław Ożóg
 2. Kościół Zielonoświątkowy RP – Zbór Antiochia: Prezbiter Edward Pawłowski, Diakon Ireneusz Bliski, Diakon Stanisław Matlak
 3. Kościół Zielonoświątkowy RP: Pastor Bartłomiej Tomczyński
 4. Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe: Dr n. med. Karim Ahmad
 5. Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu Mała Synagoga

Informacje dla pacjentów, dotyczące sposobu kontaktu z duchownymi poszczególnych wyznań, znajdują się w oddziałach.

Na terenie szpitala znajdują się dwie kaplice:

 • Kaplica 1: Budynek Główny – piwnica. Dostępna jest dla pacjentów przez całą dobę. Msza Św. odprawiana jest w sobotę o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 11.00.

 • Kaplica 2: Budynek Chirurgii – I piętro. Dostępna jest dla pacjentów przez całą dobę. Msza Św. odprawiana jest w piątek o godz. o 18.00 i w niedzielę godz. o 10.00.

 

W naszym Szpitalu obcymi językami posługują się biegle:

Język angielski:

 • dr n. med. Adam Chełmoński
 • prof. Jerzy Jabłecki
 • lek. Bogumiła Lubieniecka
 • dr n. med. Adam Domanasiewicz
 • lek. Krzysztof Kołtowski
 • dr n. med. Ahmed Elsaftawy

Język niemiecki:

 • dr n. med. Adam Domanasiewicz

Język arabski:

 • dr n. med. Ahmed Elsaftawy

UDZIAŁ RODZINY I BLISKICH PACJENTA
W PROCESIE LECZENIA I OPIEKI

Rodzina / bliscy chorego mogą uczestniczyć / pomagać w:

 • zmianie bielizny pościelowej / osobistej,

 • wykonywaniu czynności pielęgnacyjno – higienicznych (toaleta całkowita i częściowa ciała, higiena jamy ustnej),

 • zaspakajaniu potrzeby wydalania,

 • karmieniu pacjenta, podawaniu picia,

 • zapobieganiu odleżynom, zmianom pozycji, pielęgnacji skóry,

 • edukacji w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, życiu z choroba lub niepełnosprawnością pacjenta,

 • pomagać personelowi medycznemu w komunikacji z pacjentem chorym z zaburzeniami świadomości, w wymianie informacji w zakresie obserwacji mimiki, gestów, umiejętnego słuchania i odczytywania komunikatów niewerbalnych pacjenta.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie opieki udzielanej przez rodzinę, bliskich pacjenta:

 • wszelkie czynności opiekuńcze wykonywane przez rodzinę, bliskich mogą odbywać się za zgodą pracowników medycznych lub w ich obecności,

 • w czasie wykonywania wszelkich czynności, należy zabezpieczyć pacjenta przed upadkiem z łóżka,

 • pracownicy medyczni zobowiązani są zapoznać rodziny, bliskich z zasadami i technikami postępowania bezpiecznymi dla pacjenta (zwracanie uwagi na wenflon, niedowładu, porażenia),

 • pracownicy medyczni zobowiązani są poinformować rodzinę, bliskich o zasadach postępowania z odpadami, bezpiecznym korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego (drabinki, lejce, wysięgniki, wózki, chodziki), zasadami stosowania środków pielęgnacyjnych, ochroną przed odparzeniami, podrażnieniami, poprawiania funkcji oddychania, krążenia, skóry,

 • w opiece nad pacjentem należy przestrzegać zasad intymności, szacunku, godności pacjenta, należy wykonywać procedury w warunkach niekrępujących pacjenta,

 • pracownicy medyczni zobowiązani są pomóc w wyborze materiałów pielęgnacyjnych (mydło, ręcznik, pielucho-majtki itp.),

 • rodzina / bliscy pacjenta powinni pamiętać o zachowaniu własnego bezpieczeństwa (np. dźwiganie).

Personel medyczny może ograniczyć lub zakazać opieki rodziny lub osób bliskich nad pacjentem:

 • okresowo w czasie realizacji procedur medycznych, w procesie diagnostycznym, leczniczym, pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym,

 • w przypadku pacjenta nieprzytomnego nie wolno płukać jamy ustnej, podawać posiłków (ryzyko zachłyśnięcia),

 • w przypadku zagrożenia epidemiologicznego.

UDZIAŁ RODZINY LUB OPIEKUNÓW
W OPIECE NAD DZIECKIEM W SZPITALU

 1. Rodzice / opiekunowie prawni towarzyszą dziecku w czasie przyjęcia do Szpitala, pobieraniu krwi na badania diagnostyczne, zakładaniu wkłucia dożylnego, wykonywania badania RTG, USG oraz w trakcie zabiegów wykonywanych przez pielęgniarki (wlewy dożylne, inhalacje).

 2. W przypadku odmowy rodzica / opiekuna prawnego w towarzyszeniu przy badaniu RTG, rodzic / opiekun prawny wyznacza inną bliską osobę. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy żadne z rodziców / opiekunów prawnych lub osób bliskich nie może uczestniczyć w badaniu RTG, pacjentowi towarzyszy kierownik oddziału lub osoba przez niego wyznaczona.

 3. W przypadku dzieci do 4 r.ż. istnieje możliwość pobytu rodzica wraz z dzieckiem przez cały okres hospitalizacji. W przypadku starszych dzieci istnieje możliwość pobytu rodzica / opiekuna prawnego w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika oddziału. Rodzic ma łóżko za które płaci (25 zł / doba, 15 zł dla matek karmiących piersią).

 4. W przypadku dzieci małych rodzice przebywający z dzieckiem na Oddziale wykonują wszystkie czynności pielęgnacyjne oraz karmią dzieci.

 5. Istnieje możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę, za zgodą kierownika oddziału.