Empty section. Edit page to add content here.

Rehabilitacja już otwarta.

W czwartek 27.01.2011 ok. godz. 9:00 rano Starosta Trzebnicki Robert Adach, wraz z dyrektorem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Edwardem Puchałą, oraz panią Ordynator szpitala rehabilitacyjnego Jolantą Janiak przywitał pierwszych pacjentów nowo otwartego Pawilonu Rehabilitacji.

Na dwóch kondygnacjach szpitala rozmieszczono około 70 pacjentów. Na pierwszym piętrze gdzie znajduje się również szkoła dla chorych, przebywają dzieci a na drugim piętrze umieszczono dorosłych.

Już dziś w szpitalu będą wykonane nowoczesne zabiegi rehabilitacyjne. Szpital został wyposażony w nowoczesny sprzęt z zakresu rehabilitacji: fizykoterapii wraz z kriokomorą, hydroterapii, ergo i kinezo terapi. Osoby m.in. po przeszczepach ręki, będą mogły ćwiczyć na profesjonalnym urządzeniu typu Hand Totur. Specjalne oprogramowanie do tego sprzętu umożliwi rehabilitantowi ocenę uszkodzenia funkcji kończyny górnej. Jest do duże osiągnięcie dla Powiatowego szpitala, gdyż będziemy 3 szpitalem w Polsce posiadającym taki sprzęt. W szpitalu oprócz zabiegów dla pacjentów przyjętych na oddziały będzie odbywać się rehabilitacja dzienna dla pacjentów dochodzących na zabiegi.

Projekt rozbudowy Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – pawilon dla Oddziału Rehabilitacji przy ul Prusickiej 55/53 w Trzebnicy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu nr 8 „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu na koniec 2010 roku wyniosła 11 milionów 781 393,00 zł., dofinansowanie projektu wyniosło 6 151 973,76 a wkład własny pokryty przez Starostwo Powiatowe to 4 013 217,50 zł. Na wiosnę planujemy poprawić zagospodarowanie terenu poprzez wzmocnienie skarp wokół nowego oddziału a w przyszłości dobudować basen na potrzeby hydroterapii.

Kolejną inwestycją związaną z Powiatowym Szpitalem będzie rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego a w przyszłości budowa lądowiska dla helikopterów.

Napisała: Ewa Rogowska-Osych

Budowa skrzydła rehabilitacyjnego przy szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej na półmetku.

W miniony piątek komisja pod przewodnictwem Starosty Robert Adacha wizytowała i sprawdzała stan prac na budowie nowego pawilonu Powiatowego Szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Projekt budowy szpitala współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to bardzo ważna inwestycja dla Powiatu Trzebnickiego i dla jego mieszkańców. Ma na celu przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej, zapewnić profesjonalną i na wysokim poziomie rehabilitację. Nowy oddział rehabilitacyjny jest zaprojektowany z dobrych materiałów i ma nowoczesne instalacje wewnętrzne, co uczyni go wartościowym oddziałem rehabilitacyjnym dla całego Powiatu Trzebnickiego.Projekt rozbudowy Szpitala rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, a jest już na półmetku. Głównym wykonawcą jest firma Skanska SA odd. Leszno. W realizację i nadzór inwestycji ze strony Wykonawcy zaangażowanych jest 14 osób. Inżynier kontraktu zwołuje co dwa tygodnie narady koordynacyjne na placu budowy w celu jak najlepszej organizacji pracy i wyjaśnienia wszystkich ewentualnych problemów związanych z realizacją budowy szpitala. Wszystkie problemy projektowe oraz inne decyzje są konsultowane na bieżąco ze Starostwem, dyrekcją szpitala, projektantem i Wykonawcą oraz rozwiązywane w możliwie najkrótszych terminach. Nad realizacją czuwają również inspektorzy nadzoru inwestorskiego ,którzy sprawują pieczę nad wykonaniem wszystkich prac zgodnie z projektem i sztuką budowlaną.

Budowa jest realizowana w jednym etapie. Wykonawca ma w zakresie wykonanie nowego budynku oddziału rehabilitacji połączonego przejściem z istniejącym szpitalem wraz z zagospodarowaniem terenu ( parkingi, tereny zielone )( Fot.1 i Fot.2 ). Budowa rozpoczęła się we wrześniu i jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonawca jest na etapie prac konstrukcyjnych i wykonał już dwie z czterech kondygnacji na części wysokiej oraz część niską wraz z zadaszeniem. Ponadto trwają prace związane z wykonaniem sieci zewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonawca przewiduje skrócenie terminu zakończenia inwestycji i oddanie obiektu do użytku na przełomie września i października 2010 a nie listopada 2010 jak wcześniej zakładano. W nowo wybudowanym obiekcie mają znajdować się dwa piętra. Pierwsze dla dzieci wyposażone w czterdzieści łóżek. Na tym piętrze znajdować się będzie szkoła dla dzieci przebywających w szpitalu. W maju zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie części edukacyjnej. Na drugim piętrze znajdować się będzie oddział dla dorosłych również wyposażony w czterdzieści łóżek. Ponadto na parterze umieszczone zostaną pomieszczenia przychodni rehabilitacyjnej przeznaczonej dla pacjentów dochodzących na ćwiczenia z zewnątrz oraz pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. Szpital będzie posiadał oddziały hydroterapii wyposażonyw najnowocześniejsze urządzenia, fizykoterapii, kinezyterapii, ergoterapii, W obiekcie znajdować się będą m.in. następujące pomieszczenia: sala do ćwiczeń grupowych, trzy sale do ćwiczeń indywidualnych, pomieszczenie na terapuls, na laser biostymulacyjny, hydroterapia w sąsiedztwie basenu wyposażona w tank Hubbarda, wirówki do kończyn dolnych i górnych oraz komora krioterapii tak bardzo oczekiwana w Powiecie Trzebnickim.

Obecnie Powiat Trzebnicki wraz z Inżynierem kontraktu przygotowuje trzy ostatnie zamówienia publiczne związane z budową szpitala. W maju będzie ogłoszony przetarg na w wyposażenie rehabilitacyjne, część edukacyjną szpitala, natomiast w czerwcu na audyt zewnętrzny projektu. Jak zapewnia Starosta Robert Adach, nowo wybudowany oddział rehabilitacyjny, będzie jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Staroście bardzo zależy na szybkim postępie prac, ponieważ w starych budynkach rehabilitacji wspólnie z burmistrzem Trzebnicy zamierza umieścić szkołę podstawową nr 2. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów budynków na ulicy Leśnej, być może na koniec tego roku będzie możliwe umieszczenie naszych dzieci w nowej szkole.

Jeszcze w tym roku powiat trzebnicki zamierza rozpocząć pracę nad projektem budowy lotniska dla helikopterów i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Napisała: Ewa Rogowska-Osych

Ta inwestycja w obliczu coraz częstszych specjalistycznych operacji ratujących życie i zdrowie pacjentom z całej Polski, wydaje się wręcz niezbędna. Będziemy starać się o dofinansowanie tych nowych inwestycji z środków Unii Europejskiej.

zapewnia starosta.

Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału.

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Sali Operacyjnej

W dniu 26 lutego 2013r nastąpiło uroczyste otwarcie oraz poświęcenie rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Sali Operacyjnej.
Otwarcia dokonali Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, Starosta Trzebnicki Robert Adach oraz Dyrektor Szpitala Św. Jadwigi Śląskiej Edward Puchała. Po poświęceniu SOR-u przez ks. Jerzego Olszówkę, wszyscy goście – około 100 osób w tym Burmistrzowie, Radni, Przedstawiciele Oświaty, Ordynatorzy i inni goście udali się na zwiedzanie Oddziału Ratunkowego.

„Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału” to projekt, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
Wartość tego projektu to kwota 4 miliony 661 tys. zł. Wysokość dofinansowania: 3 miliony 920 tys. złotych.

Oddział został rozbudowany i doposażony w sprzęt ratujący życie. W ramach projektu zakupiono m.in. nowoczesną komorę hiperbaryczną, cyfrowy aparat RTG, przewoźny aparat RTG, gastrofiberoskop, kolonoskop, bronchofiberoskop, aparat USG, mikroskop operacyjny, stoły operacyjno-zabiegowe (w tym zdalnie sterowany stół operacyjny), diodową lampę operacyjną, nowej generacji aparat do znieczulania, gazowy aparat do dezynfekcji sali operacyjnej, tor wizyjny z wyposażeniem do artroskopii ręki i zabiegów endoskopowych, zestaw wiertarek do chirurgii ręki, aparat do elektrokoagulacji – diatermia chirurgiczna.

Przyznano dofinansowanie na budowę SOR

Dyrektor szpitala powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Edward Puchała podpisał na początku lutego 2011 r. umowę na dofinansowanie projektu „Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału”. Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia). Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 miliony 661 tysięcy zł, wartość dofinansowania to kwota 3 919 906,75 zł.

Dzięki kolejnemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej szpital będzie mógł rozbudować i doposażyć w nowoczesny sprzęt Szpitalny Oddział Ratunkowy dzięki temu polepszą się warunki świadczenia usług zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia. Poza tym planowane jest dobudowanie parterowej sfery wejścia szpitalnego i wjazdu oraz przebudowa całego szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział ten wyposażony zostanie w specjalistyczny sprzęt ratujący życie m.in. aparat rentgenowski, gastrofiberoskop, kolonoskop czy komorę hiperbaryczną.
Po prawie dwuletnim oczekiwaniu na informacje o dofinansowaniu projektu (przypominam iż projekt był na liście rezerwowej) w końcu można rozpocząć prace nad rozbudową oddziału– mówi dyrektor Edward Puchała.

Planowany termin realizacji projektu to luty 2011 – marzec 2012. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tego projektu m.in. swoim pracownikom oraz projektantowi. Wniosek przygotowaliśmy sami, teraz już dzięki panu Staroście Robertowi Adachowi przy pomocy pracowników powiatu postaramy się go dobrze zrealizować i rozliczyć.

Edward Puchała

Projekt Nr WND-POIS.12.01.00-00-225/08 pt.: „Rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału” w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie nr UDA-POIS.
12.01.00-00-225/08-00 z dnia 02.02.2011 r. Ogólny koszt inwestycji 4.661.655 zł, w tym koszty kwalifikowalne 4.611.655 zł oraz koszty niekwalifikowalne 50.000 zł.

Źródła finansowania:
a/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85% tj. kwota 3.919.906,75 zł
b/ wkład własny beneficjenta – środki własne Szpitala – 15% tj. kwota 691.748,25 zł /w tym dotacja organu założycielskiego 461.165 zł/

Przedmiotem w/w projektu inwestycyjnego była rozbudowa i remont oraz doposażenie w niezbędny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55. Zrealizowana inwestycja ma na celu dostosowanie Oddziału do obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55 poz. 365) oraz polepszenia warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.Harmonogram realizacji projektu:

Lp. Wyszczególnienie Koszt w zł Początek prac Koniec prac
1 Prace przygotowawcze do realizacji projektu 80 000,00 01-11-2008 31-07-2011
2 Wyłonienie wykonawcy do rozbudowy i remontu SOR 25 000,00 28-02-2011 31-12-2011
3 Realizacja rozbudowy i remontu SOR 2 002 425,00 01-08-2011 31-08-2012
4 Wyłonienie wykonawcy zakupu sprzętu i aparatury medycznej 5 000,00 28-02-2011 31-01-2012
5 Zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 499 230,00 15-11-2011 30-06-2012
6 Koszty niekwalifikowalne 50 000,00 01-01-2011 31-08-2012
RAZEM 4 661 655,00

Rozbudowa SOR - potrzeby i projekt

Szpital Trzebnicki po II wojnie światowej mieścił się w budynkach klasztornych Sióstr Boromeuszek, który jest obiektem zabytkowym i nie był dostosowany do potrzeb działania Szpitala. Dekapitalizacja stanu technicznego budynku spowodowała, iż na szczeblu centralnym podjęto decyzje o budowie nowego kompleksu Szpitalnego. I etapem była adaptacja Motelu Trzebnickiego do potrzeb Ośrodka Replantacji Kończyn. Ówcześnie był to jeden na nowocześniejszych Szpitali na Dolnym Śląsku. W Ośrodku otworzono Oddział Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej, OIOM z Blokiem Operacyjnym. Zaplecze to było wykorzystywane do pełnienia ostrych dyżurów chirurgicznych.

Obecnie część chirurgiczno-urazowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znajduje się w budynku po byłym Ośrodku Replantacji Kończyn, który został oddany do użytkowania w roku 1993. Od tamtego okresu w budynku nie przeprowadzono żadnych inwestycji tylko bieżące remonty typu odświeżanie ścian.

W skład SOR wchodzą obszary segregacji, obszary dekontaminacji, obszary resuscytacyjno-zabiegowe (z możliwością wykonania reanimacji i nagłych zabiegów ratujących życie oraz zakładania unieruchamiających opatrunków gipsowych), obszar resuscytacyjno- zabiegowy C w standardzie sali operacyjnej z 2 stołami operacyjnymi, (w razie wydarzeń o charakterze masowym istnieje stała możliwość wykorzystania kolejnych 2 sal operacyjnych i uruchomienia równolegle 3 zespołów zabiegowych), obszary konsultacyjne, pokoje badań dorosłych i dzieci, pracownia RTG (w godz. od 7 do14 dwie pracownie rtg), pracownia ekg, usg i endoskopii ostrodyżurowej wyposażona w gastroskop, sigmoidoskop i rektoskop. Pacjenci w ramach SOR mogą być obserwowani, diagnozowani i leczeni w 4 pokojach obserwacji z możliwością hospitalizacji 4 pacjentów chirurgicznych bądź urazowych, 2 dorosłych pacjentów internistycznych i 1 dziecka. SOR dysponuje 2 łóżkami intensywnego nadzoru z możliwością prowadzenia oddechu zastępczego.

W latach dziewięćdziesiątych wymogi dla jednostek służby zdrowia znacznie się różniły od wymogów obowiązujących na dzień dzisiejszy. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały znaczne podniesienie wymogów dla tego typu jednostek.

PROJEKT. Zaprojektowano parterową dobudowę mieszczącą strefę wejścia i wjazdu oraz pomieszczenia ratunkowej izby przyjęć oraz częściowo zabudowę patio na potrzeby pokoju obserwacji chorych. Pozostałe zmiany dotyczyą istniejących pomieszczeń dzisiejszego SOR-u. Od strony głównego wjazdu na teren Szpitala zaprojektowano wejście do SOR oraz wjazd dla dwóch karetek. Obszar segregacji będzie sąsiadujował z pokojem lekarza dyżurnego, pokojem rejestracji oraz izbą przyjęć. Na potrzeby pacjentów powstanie poczekalnia oraz toalety dla kobiet i mężczyzn. (Toaleta dla kobiet została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby na wózkach inwalidzkich). Z poczekalni dostępny będzie pokój konsultacyjny, pokój rejestracji oraz obszar segregacji. Obszar obserwacji został podzielony na dwa pomieszczenia: pokój obserwacji (na trzy stanowiska) w dobudowanej części w dawnym patio oraz stanowisko obserwacji dla jednej osoby w pokoju, który w razie potrzeby może zostać wykorzystany jako izolatka. Pokój obserwacji będzie dostępny z korytarza wewnątrzszpitalnego. Przez istniejącą łazienkę (stanowisko dekontaminacji), z pokoju obserwacji można będzie przetransportować chorego bezpośrednio na obszar resuscytacyjno-zabiegowy lub na blok operacyjny. Przy pokoju obserwacji zaprojektowano toaletę. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy zajmie istniejące dwa pomieszczenia: pokój zabiegowy i pokój zabiegowy z gipsownią. Będzie również dodatkowe stanowisko opatrunkowe z możliwością zakładania opatrunków gipsowych.

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przystąpił do realizacji projektu pt. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości działania Szpitala i obsługi pacjenta poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań ICT oraz wdrożenie usług z zakresu e-zdrowia.

Cele szczegółowe projektu to:

 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej jako podstawy funkcjonowania sprawnego systemu informatycznego i e-usług w Szpitalu
 • wdrożenie spójnego, zintegrowanego i bezpiecznego systemu informatycznego
 • wdrożenie i udostępnienie e-usług: A2A, A2B, A2C o różnych stopniach e-dojrzałości (4 i wyżej)
 • zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności z systemami ogólnokrajowymi (Systemem Informacji Medycznej – elektronicznymi platformami P1 i P2) oraz standardami europejskimi
 • usprawnienie funkcjonowania jednostki, w tym obsługi pacjenta poprzez zintegrowanie i zautomatyzowanie procesów realizowanych w Szpitalu i optymalizację współpracy z innymi podmiotami
 • zapewnienie zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami oraz wymogami stawianymi przed podmioty ochrony zdrowia
 • umożliwienie dostępu pacjentom do usług realizowanych przez Szpital oraz indywidualnej dokumentacji medycznej dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego oraz podpisu elektronicznego
 • zdobycie nowych umiejętności przez pracowników Szpitala w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz korzystania z e-usług
 • poprawa zarządzania jednostką
 • poprawa wizerunku Szpitala jaka placówki nowoczesnej i zorientowanej na potrzeby pacjentów.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

 • liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja – 9 szt.
 • liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 4 szt.
 • liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 274 osoby
 • liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 200 szt.
 • liczba uruchomionych Punktów Potwierdzenia Profilu Zaufanego – 1 szt.

Okres realizacji projektu zaplanowano od maja 2016 r. do listopada 2017 r. Wartość projektu wynosi 3 304 214,40 zł, z czego wkład EFRR stanowi 2 808 582,28 zł.

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przystąpił do realizacji projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków Szpitala im. św.

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, czego efektem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie uzyskanie oszczędności w jej zużyciu na poziomie 7438 GJ/rok.

Cele szczegółowe projektu to:

 • objęcie działaniami termomodernizacyjnymi 12488 m2 powierzchni użytkowej 2 budynków szpitalnych
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przedostających się do powietrza na terenie Trzebnicy o 426 ton równoważnika CO2/rok
 • wzrost wiedzy personelu Szpitala nt. efektywnego korzystania z energii
 • racjonalizacja i usprawnienie systemu gospodarowania energią przy uwzględnieniu rozwiązań ekologicznych i przyjaznych dla środowiska
 • obniżenie kosztów utrzymania obiektów szpitalnych
 • dostosowanie budynków do obowiązujących norm cieplnych poprzez poprawę termoizolacyjności
 • poprawa jakości świadczenia usług medycznych
 • upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących proekologicznego zarządzania obiektami użyteczności publicznej
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy i regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza dzięki niskiej emisji oraz minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

 • 2 zmodernizowane energetycznie budynki
 • 12 488 m2 powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji
 • 4 wybudowane jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE
 • 7438 GJ/rok zaoszczędzonej energii cieplnej
 • 426 tony równoważnika CO2 szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych
 • 2332927 kWh/rok zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

Okres realizacji projektu zaplanowano od maja 2016 r. do listopada 2018 r. Wartość projektu wynosi 2 377 295,95 zł, z czego wkład EFRR stanowi 2 020 701,56 zł.

logo

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów, szpital realizuje projekty, dzięki którym dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jednym z obecnie realizowanych przedsięwzięć jest projekt pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w specjalistyczny sprzęt medyczny”. W ramach projektu zostanie zakupiona aparatura służąca do ratowania zdrowia i życia, m.in. zestaw do videoendoskopii przewodu pokarmowego z osprzętem i diatermią, nowoczesny aparat do znieczulania, aparat USG, system centralnego monitorowania na 8 stanowisk i wiele innych niezbędnych urządzeń.

Dysponując sprzętem medycznym wysokiej jakości oraz potencjałem kadry medycznej, Szpitalny Oddział Ratunkowy wzmocni infrastrukturę służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim, co bezpośrednio podniesie poziom bezpieczeństwa pacjentów.

Projekt jest dofinansowany ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 161 238, 67 zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ wynosi 987 052,86 zł.

Ponadto, informujemy, iż w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w ramach niniejszego projektu, można zawiadomić Ministerstwo Rozwoju za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju .

 

 

 

unia

W dniu 30 września 2020 r. Powiat Trzebnicki podpisał umowę z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu – Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych – Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt medyczny, wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki do dezynfekcji rąk oraz szafki i regały na sprzęt medyczny.

Powiat Trzebnicki powierzył realizację części grantu Szpitalowi im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i wydatkowanie środków w wysokości 516 526,04 zł oraz przekazał Szpitalowi wyposażenie i środki ochrony na kwotę 159 701,75 zł.

Zakupiony w ramach projektu asortyment pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy osób w nim przebywających (pacjentów, pracowników), a także pomoże w przeciwdziałaniu skutków COVID-19.

Wzmocnienie infrastruktury znacząco wpłynie na polepszenie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia, a także pozwoli niwelować skutki choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W ramach projektu nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19 Szpital otrzymał wsparcie w  ogólnej kwocie 676 227,79 zł.