OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ORAZ OBOWIĄZEK PRAWA PACJENTA DO KONTROLI SWOICH DANYCH I UZYSKANIA INFORMACJI O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Pacjencie !

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z p. zm. Informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest :

SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY, UL. PRUSICKA 53-55, 55-100 TRZEBNICA

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Zbiór danych medycznych pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Udostępniamy dane:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

– Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

– Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

– Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

 

 

Pacjencie masz prawo :

Dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji :

– czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

– o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,

– celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

– od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

– źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,

– sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Pacjencie:

Ponadto informuje się, że zgodnie z Art. 36a ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w Szpitalu prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestr zbiorów danych, którego treść udostępniana jest każdemu zainteresowanemu do przeglądania w siedzibie Szpitala.