• 01 LUT 14

  Termin składania ofert: 2014-02-28 r. godz. 14.00

  Dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału:

  • Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
  • Chirurgii Ogólnej,
  • Chorób Wewnętrznych,
  • Pediatrii z Pododdziałem Niemowlęcym,
  • Neonatologicznego,
  • Ginekologii i Położnictwa,
  • Rehabilitacji,
  • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

  Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r. nr 151, poz. 896), tj.:

  1. tytuł zawodowy lekarza,
  2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny,
  3. 8 lat pracy w zawodzie.

  Dodatkowe wymagania:

  1. praca w oddziałach szpitalnych,
  2. doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim oraz umiejętność współpracy.

  Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu
  3. opisany przez kandydata przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
  5. oświadczenie o niekaralności
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Oddziału Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

  Jak aplikować?

  Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 4, kandydaci winni składać w kserokopiach, przy czym ogłaszający
  zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedstawionych dokumentów.
  Do zakresu obowiązków Kierownika będzie należało kierowanie Oddziałem zlokalizowanym przy ul. Prusickiej 53-55
  w połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom Szpitala.

  Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. do godz.
  14.00, adres: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica (decyduje
  data wpływu podania wraz z wymaganymi dokumentami do sekretariatu Dyrektora Szpitala).

  Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu a także adnotację
  „Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału _______________________________”.

  Ewentualne pytania dotyczące Oddziału należy kierować na adres: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy,
  ul. Prusicka 53-55 wraz z podaniem adresu zwrotnego.
  O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni telefonicznie lub
  pocztą elektroniczną, na podany przez kandydata numer telefonu lub adres mailowy.
  Podania złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.
  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 18 marca 2014r. O wynikach naboru Dyrektor Szpitala poinformuje kandydatów niezwłocznie. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres 6 lat. Przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia od 01 kwietnia 2014 r.

  Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Oferta w wersji PDF – ogloszenie