• 14 PAŹ 15

  W związku z natłokiem informacji dotyczących sytuacji i przyszłości Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz kierowanych w tym kontekście do mnie pytań, oświadczam co następuje.

  Obejmując nieco ponad pół roku temu obowiązki dyrektora Szpitala, znajdującego się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, o której wielokrotnie szczegółowo informowałem, swoją strategię oparłem na trzech filarach: zapewnienie ciągłości działania Szpitala, poznanie przyczyn jego złej sytuacji finansowej oraz zaproponowanie racjonalnych rozwiązań niezbędnych dla ratowania Szpitala.

  Z satysfakcją dzisiaj mogę stwierdzić, że przyjętą strategię zrealizowałem. Podjęte działania pozwoliły na odzyskanie bieżącej płynności finansowej. Zostało to osiągnięte poprzez pozyskanie niezbędnych środków finansowych, ale przede wszystkim dzięki przeprowadzeniu wielu uzgodnień i podpisaniu porozumień w zakresie regulowania zobowiązań publicznych i cywilnoprawnych. Dzięki temu w okresie ostatniego półrocza Szpital nie tylko bez zakłóceń kontynuował swoją misję, ale również wprowadziliśmy nowe rozwiązania usprawniające jego działanie.

  W tym czasie w wyniku mojej decyzji w Szpitalu został przeprowadzony wszechstronny audyt, który z jednej strony pozwolił na poznanie przyczyn trudnej sytuacji finansowej, a z drugiej wykazał szereg obszarów, w których działalność Szpitala może być poprawiona, przekładając się istotnie na jego efektywność finansową.

  Dopełnieniem realizacji mojej strategii było znalezienie i zaproponowanie sposobów rozwiązania problemów Szpitala. Zostało to zrealizowane poprzez opracowanie Programu Naprawczego dla Szpitala.

  Wyniki audytu i podstawowe tezy programu naprawczego zostały przedstawione przez audytora Radnym, Zarządowi Powiatu Trzebnickiego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Szpitala.

  7 października br. złożyłem oba opracowania do Zarządu Powiatu wraz z wnioskiem o szybkie podjęcie decyzji o akceptacji programu i wdrożenie działań naprawczych leżących po stronie Powiatu Trzebnickiego, w szczególności tych dotyczących wsparcia finansowego szpitala. Od wysokości tego wsparcia uzależniony jest zakres koniecznej restrukturyzacji Szpitala.

  Równolegle, w czasie opracowywania wyników audytu, został podpisany list intencyjny w sprawie podjęcia rozmów o fuzji Szpitala z wrocławskim Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. W ostatnich dniach pojawiła się także inicjatywa zmiany organu tworzącego Szpitala – z Powiatu Trzebnickiego na Gminę Trzebnica. Oba warianty dają inne możliwości kształtowania przyszłości Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

  Trudno na dzisiaj powiedzieć, która opcja zostanie wybrana przez powiatowe władze. Jednak niezależnie od przyszłych decyzji, w moim przekonaniu, na dzisiaj – dla zachowania płynności finansowej – konieczna jest decyzja o przyjęciu i rozpoczęciu wdrażania programu naprawczego. Nie stoi to w sprzeczności z koncepcją ewentualnej fuzji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym lub zmianą podmiotu tworzącego z Powiatu Trzebnickiego na Gminę Trzebnica.

  Dzisiaj z zadowoleniem stwierdzam, że w stosunku do tego co zastałem w marcu tego roku, przed Szpitalem otwarte zostały nowe możliwości. To jaka droga ostatecznie zostanie wybrana należy do kompetencji Rady Powiatu Trzebnickiego. Decyzje dotyczące przyszłości Szpitala powinny być podejmowane szybko, a najgorszym rozwiązaniem będzie opóźnianie lub brak decyzji.

   

  Z poważaniem

  (-) Piotr Dytko

      p.o. Dyrektora Szpitala