• 10 STY 17

  Szanowni Państwo!

  Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych.

  Prezes Sądu Okręgowego zawrze umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

   

  Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) ma pełna zdolność do czynności prawnych;

  3) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  4) ma nieposzlakowaną opinię;

  5) uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej;

  6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

  Ponadto przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, kandydat na lekarza sądowego musi złożyć oświadczenie, iż:

  – jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;

  – nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu (71  370-42-05).